Начало

Семейството на побратимените градове на Монтана прие най-новия си член – Нови Лигуре в област Пиемонте, Италия благодарение на проекта «Монтана: бизнес при открити врата”. Партньорството беше замислено и осъществено като възможност за прилагане на италианския опит за стимулиране на предприемачеството на българска територия.

“Монтана: бизнес при открити врата” направи възможно побратимяването на Монтана и Нови Лигуре след проведените икономически проучвания в двете общини и разменените бизнес посещения. Проектът разшири бизнес хоризонтите и създаде условия за представителите на различните бизнеси, браншовите организации и местните власти в България и Италия да се възползват от опита на партньорите. Същността на проекта „Монтана: бизнес при открити врата” бе пренасяне на опит от областта Пиемонте, Италия, сближаване на двете общини Монтана и Нови Лигуре и осъществяване на връзки между местните власти и местните предприемачи.

3Италианският социално-икономически експеримент наречен „Дистрето Новезе” е неформално сдружение на местната власт, местния бизнес, Търговската камара и браншовите организации. В Италия «Дистрето Новезе» обхваща десет малки общини около главния град Нови Лигуре с цел подпомагане развитието на микро, малкия и средния бизнес. „Дистрето Новезе” е обогатеният първообраз на действащия сайт по проекта „Монтана: бизнес при открити врата” www.montana-piemonte.eu. Сайтът надхвърли местните граници и служи за връзка между общините Монтана и Нови Лигуре, като съдейства за подобряване на социално-икономическата обстановка в двете области, както и за активен обмен на бизнес начинания и идеи в България и Италия.

6Размяната на посещения на делегации от Монтана и Нови Лигуре с представители на местните власти и предприемачи от двата региона, допринесе за опознаването и пренасянето на иновативните практики на „Дистрето Новезе” в Монтана. Резултатите са повече от очакваните: стимулиране на предприемачеството, бизнес контакти, създаване на благоприятни условия за привличане на нови инвестиции и туристи и побратимяване на Монтана и Нови Лигуре. Тържествената 5церемония се състоя в гр. Монтана на 8 юли 2014 година. Меморандумът за разбирателството беше подписан от кмета Златко Живков и Енцо Гарасино, пълномощник на кмета на Нови Лигуре Рокино Мулиере.

8Община Монтана е добър пример за разширяване обхвата на проекта и ще се стреми да привлече и други общини на територията на България към този модел на съвременно сътрудничество. Проектът постави началото на едно партньорство, което ще се разраства и надгражда чрез съвместни бизнес начинания, създаване на база данни посредством новия интернет сайт, обмен на информация и въвеждане на устойчиви добри практики в двете области Монтана и Пиемонте.7 «Монтана: бизнес при открити врата” създаде условия за устойчивост на постигнатите резултати, които са стимул за по-нататъшно икономическо сътрудничество.
Проектът „Монтана: бизнес при открити врата“ е на стойност 187 349,70 лв. по договор BG 051 PO001-7.0.07-0158-C0001 и се осъществява от „ВИА кънсалтинг” в партньорство с италианската фирма „Апунти” и община Монтана, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За контакт: support@montana-piemonte.eu